สมัครงาน

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

 1. เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี
 2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
  (ตาม พรบ.รักษาความปลอดภัย)
 3. มีสัญชาติไทย
 4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต
  โรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
 5. ผ่านการทดสอบสภาพร่างกายและจิตใจ
 6. ต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน
 7. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรงมาก่อน
  (ตาม พรบ.รักษาความปลอดภัย)
 8. ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา(ตาม พรบ.รักษาความปลอดภัย)
 9. ไม่ติดยาเสพติดและการพนัน(ตาม พรบ.รักษาความปลอดภัย)
   

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายจะต้องได้รับการตรวจสอบจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนปฏิบัติหน้าที่

การรับสมัครและการคัดกรองพนักงาน รักษาความปลอดภัย

 1. สอบสัมภาษณ์พนักรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นพร้อมตรวจลายสักตามลำตัว
 2. ตรวจสารเสพติดเบื้องต้น
 3. ส่งตรวจประวัติเบื้องต้นที่ สภอ.และที่ สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 4. อบรมภาคทฤษฎี เรื่องสวัสดิการและกฎระเบียบบริษัท
 5. อบรมภาคปฏิบัติ
  1. บุคคลท่ามือเปล่า
  2. การจราจรเบื้องต้น
  3. การดับเพลิงเบื้องต้น
  4. การสังเกตจดจำรูปพรรณสัณฐาน
  5. การต่อสู้และการป้องกันตัว
  6. การระงับเหตุเบื้องต้น
  7. การเขียนรายงานและการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
  8. กฎหมายเบื้องต้น
  9. การบริการด้วยความเป็นเลิศ
  10. พรบ.รักษาความปลอดภัย
สมัครงานรักษาความปลอดภัยกับเรา